Hora Finita

Hoe ziet de promotiefase eruit in Hora Finita?

Updated on

Het promotieproces verloopt in verschillende fasen en wordt stapsgewijs uitgerold in Hora Finita nadat het manuscript aan de promotor is voorgelegd om te beoordelen:

 1. De promotor gaat na of het manuscript gereed is om aan de manuscriptcommissie voor te leggen.
 2. Op verzoek doet de promotor een voorstel voor de samenstelling van de manuscriptcommissie.
 3. Het voorstel voor de samenstelling van de manuscriptcommissie doorloopt een accorderingsprocedure.
 4. Nadat de leden van de manuscriptcommissie benoemd zijn, beoordelen zij het manuscript en wordt hen ook gevraagd aan te geven of zij het manuscript cum laude waardig achten.
 5. Indien het manuscript door een meerderheid van de manuscriptcommissie cum laude waardig bevonden wordt, start een afzonderlijk proces op waarin een commissie van referenten om advies gevraagd wordt of het manuscript het predicaat cum laude verdient.
 6. Als het manuscript is goedgekeurd door de manuscriptcommissie plant het Bureau van de Pedel de datum voor de promotieplechtigheid.
 7. Vervolgens wordt aan de promovendus gevraagd de titelpagina aan te leveren. Die pagina wordt door het Bureau van de Pedel gereviewd.
 8. Aan de promotor wordt gevraagd een voorstel te doen voor de leden van de promotiecommissie.

Promotiechecklist

Alle stappen van het promotieproces staan vermeld in de Promotiechecklist op het dashboard van de promovendus in Hora Finita.
Deze checklist bevat:

 1. Een beschrijving van de stap die de promovendus nodig heeft om een actie uit te voeren en de link naar de corresponderende pagina in Hora Finita.
 2. Degene die verantwoordelijk is voor de stap.
 3. Dit is de datum waarop de stap is uitgevoerd, deze wordt automatisch ingevuld.
 4. Een vinkje dat aangeeft of de stap al dan niet is voltooid. Een groen vinkje geeft aan dat een stap is voltooid.
Previous Article Hoe upload ik een nieuwe versie van mijn TSP?
Next Article Hoe dien ik mijn manuscript in?